GaleriaSPA.pl

MAPA SPA & WELLNESS

Regulamin Serwisu GaleriaSPA.pl


§ 1 Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 • Operator – Celebrio  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-384 Warszawa, przy ul. Włodarzewska 33/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507939.
 • Partner – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która współpracuje z Operatorem w zakresie umieszczania w Serwisie GaleriaSPA.pl Ofert.
 • Serwis GaleriaSPA.pl– prowadzony przez Operatora serwis ogłoszeniowy, utrzymywany w domenie www.GaleriaSPA.pl.pl, w ramach którego publikowane są Oferty i zawierane są na odległość umowy pomiędzy Partnerami a Klientami.
 • Voucher – wygenerowana i oraz udostępniana Klientowi w ramach jego Konta informacja stanowiąca potwierdzenie dokonania przez Klienta zapłaty oraz nabycia uprawnienia do żądania zrealizowania przez Partnera Usługi w formie voucherów lub e-kart podarunkowych na warunkach określonych w danej Ofercie, zawierająca unikalny kod lub inne unikalne oznaczenie.
 • Klient - użytkownik Serwisu GaleriaSPA.pl, dla którego utworzone zostało Konto w wyniku rejestracji bądź który zalogował się do Serwisu GaleriaSPA.pl używając loginu i hasła przypisanego do konta w  Serwisie Facebook (działającego w domenie facebook.com).
 • Konto - prowadzone dla Klienta przez Operatora pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu GaleriaSPA.pl.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu GaleriaSPA.pl.
 • Usługa – usługa, rzecz, bądź prawo, które ma być przedmiotem świadczenia Sprzedającego, na rzecz posiadacza Vouchera. W przypadkach określonych w Ofercie Voucher może upoważniać również jego okaziciela do żądania zawarcia przez Sprzedającego określonej umowy na szczególnych warunkach wskazanych w treści Oferty. Ilekroć w treści niniejszego regulaminu mowa jest o wydaniu Usługi, należy przez to rozumieć wydanie towaru, wykonanie przez Sprzedającego usługi lub przeniesienie prawa, wskazanych w Ofercie lub odpowiednio zawarcie przez Sprzedającego odrębnej umowy wskazanej w treści Oferty na szczególnych warunkach opisanych w Ofercie.
 • Oferta – zamieszczana w Serwisie GaleriaSPA.pl, pochodząca od Partnera oferta dotycząca sprzedaży Voucherów.

 

  § 2 Warunki korzystania z serwisu GaleriaSPA.pl

 1. Użytkownikiem Serwisu może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na mocy ustaw we własnym imieniu może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. W celu pełnego korzystania ze wszystkich usług Serwisu GaleriaSPA.pl Klient powinien utworzyć Konto bądź rejestrować się do Serwisu GaleriaSPA.pl używając loginu  i hasła przypisanego do utworzonego przez niego konta w Serwisie Facebook.
 3. Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz dostępny w Serwisie GaleriaSPA.pl, w tym określić hasło do Konta, zaakceptować Regulamin i potwierdzić chęć założenia Konta (rejestracja).
 4. Otrzymanie wiadomości Operatora i kliknięcie w link aktywujący równoznaczne jest z utworzeniem Konta. Utworzenie Konta, jak również korzystanie z Serwisu GaleriaSPA.pl poprzez pierwsze zarejestrowanie do Serwisu GaleriaSPA.pl przy użyciu loginu i hasła przypisanego do utworzonego konta w Serwisie Facebook oznacza zawarcie umowy na świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Wraz z dokonaniem Rejestracji, Klient składa oświadczenie woli i wiedzy dotyczące znajomości treści Regulaminu i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz spełnia wszystkie określone w nim wobec Klientów wymagania i warunki.
 6. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna dla każdego Klienta.
 7. Dostęp do Konta Klient uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła).
 8. Na podany przez Klienta adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości systemowe. Zakładając Konto Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających ofertę Serwisu GaleriaSPA.pl (newsletter). Po zalogowaniu Klient może w każdej chwili zdecydować o subskrypcji newslettera, bądź wyrazić, a następnie cofnąć zgodę na przesyłanie innych dodatkowych wiadomości – zgodnie z bieżącą ofertą Operatora.
 9. Klient w terminie 14 dni od zawarcia umowy może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli skorzystał już z usług Serwisu GaleriaSPA.pl, w szczególności zawarł z Partnerem umowę nabycia Vouchera. Niezależnie od powyższego Klient może w każdym czasie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem.
 10. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta Operator może usunąć jego Konto, bądź zablokować dostęp do Serwisu GaleriaSPA.pl przy użyciu loginu i hasła przypisanego do konta w serwisie Facebook, rozwiązując jednocześnie z Klientem umowę. W innych szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może usunąć Konto Klienta rozwiązując z nim umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.Operator umożliwia użytkownikom dobrowolne zapraszanie do uczestnictwa w GaleriaSPA.plosób trzecich, nieposiadających Konta. Zaproszenie następuje poprzez wybór opcji „Poleć znajomemu” dostępnej na stronie GaleriaSPA.pli wpisanie adresów mailowych zapraszanych osób. Z chwilą wpisania adresu elektronicznego zapraszanych osób, Użytkownik oświadcza, iż posiada niezbędną zgodę dysponenta tego adresu na otrzymanie informacji handlowej od Operator (wymaganą przez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ; Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm., przy czym zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści oraz może być odwołana w każdym czasie) i udostępnienie w tym celu przedmiotowego adresu elektronicznego. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z udostępnieniem tych danych, oraz zobowiązuje się zwolnić Operatora i przejąć oraz pokryć wszystkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane w stosunku do GaleriaSPA.plw razie nieuprawnionego udostępnienia lub wykorzystania ich adresu mailowego.

§ 3 Zasady sprzedaży usług i nabywania Vouchera

 1. Umowa nabycia Vouchera zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Klientem a Partnerem.
 2. Zawarcie umowy nabycia Vouchera następuje w formie elektronicznej, w drodze przyjęcia przez Klienta oferty Partnera, zawartej w Ofercie. Na procedurę zawarcia umowy składają się następujące czynności: wybór przez Klienta opcji „Kup teraz” dostępnej przy danym Ofercie i wskazanie liczby Voucherów, a następnie potwierdzenie przez niego tego wyboru. Z chwilą potwierdzenia wyboru przez Klienta dochodzi do przyjęcia oferty Partnera i zawarcia umowy nabycia Vouchera (bądź odpowiednio Voucherów zgodnie ze wskazaniem Klienta).
 3. Umowę nabycia Vouchera można zawrzeć jedynie w czasie publikacji Oferty (informacja o czasie publikacji jest każdorazowo podawana wraz z Ofertami), z tym, że w Ofercie może zostać określony górny limit możliwych do nabycia Voucherów.
 4. Jeżeli w Ofercie zawarte zostało zastrzeżenie, że nabycie Voucherów jest możliwe pod warunkiem, że zostanie osiągnięta minimalna ogólna liczba zbytych Voucherów dotyczących tego Oferty, wówczas umowa nabycia Vouchera (odpowiednio Voucherów) zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że w terminie publikacji Oferty zgłoszony zostanie zamiar nabycia co najmniej określonej jako minimalna liczby Voucherów (tj. zostaną zawarte umowy pod warunkiem zawieszającym w przedmiocie łącznie nabycia tej minimalnej liczby Voucherów) i za wszystkie te Vouchery zostanie zapłacona pełna kwota i w terminie tam wskazanym.
 5. Po zawarciu umowy na zakup Vouchera (odpowiednio Voucherów), Klient zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zapłaty kwoty wskazanej w Ofercie korzystając z udostępnionych w Serwisie GaleriaSPA.pl metod płatności internetowych. Przydzielanie Voucherów następuje zgodnie z kolejnością księgowania wpłat na rachunku bankowym Operatora do wyczerpania ilości oferowanych Voucherów. Warunkiem wygenerowania Vouchera jest wpłynięcie środków na rachunek bankowy Operatora.
 6. W wyniku zawarcia umowy i dokonaniu przez Klienta zapłaty wskazanej kwoty, Operator generuje w imieniu Partnera Voucher (bądź odpowiednio Vouchery) i udostępnia na jego Koncie. Operator przekazuje Partnerowi dane dotyczące wygenerowanych Voucherów, w tym dane umożliwiające identyfikację każdego zakupionego Vouchera przez Klienta.
 7. Podstawą skorzystania z zakupionej przez Klienta Usługi jest przedstawienie Partnerowi Vouchera w formie wydrukowanej lub elektronicznej. Klient jest zobowiązany do okazania oraz pozostawienia Vouchera w miejscu realizacji Usługi. W przypadku Usług realizowanych zdalnie (zakupy przez Internet) Klient zobowiązany jest do podania numeru Vouchera w sposób wskazany przez Partnera i wyszczególniony w opisie Oferty.
 8. O ile nie zostało  wskazane inaczej, każdy Voucher może zostać użyty tylko raz. Jeżeli wartość Vouchera nie zostanie w całości wyczerpana lub jeżeli Usługa nie została w całości zrealizowana, pozostałej różnicy w wartości nie zwraca się.
 9. Voucher należy zrealizować u konkretnego Partnera, w okresie i na warunkach przewidzianych dla realizacji danej usługi przez Partnera
 10. Czas realizacji zakupionej Usługi na podstawie Vouchera jest ściśle określony. Klient jest zobowiązany do odbioru zakupionej Usługi w czasie określonym przez Partnera, który jest podany na stronie GaleriaSPA.pl w warunkach Oferty. Po upływie określonego czasu Voucher traci ważność.
 11. W przypadku, gdy warunki Oferty nie stanowią inaczej, Voucher nie gwarantuje prawa do wykonania Usługi przez Partnera lub odbioru towaru w dowolnym czasie. Wybranie czasu realizacji usługi Klient może dokonać uzgadniając czas wykonania Usługi lub odbioru towaru indywidualnie z Partnerem.
 12. W celu zmiany terminu realizacji wykonania Usługi na inny termin, Klient zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z Partnerem odpowiednio wcześniej, ale nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie terminu  24 godzin przed ustalonym terminem wykonania Usługi taka zmiana nie jest już możliwa.
 13. Niezrealizowanie Usługi w okresie ważności Vouchera, bądź w ustalonym z Partnerem terminie wykonania Usługi z winy Klienta,  jak również niedokonanie rezerwacji terminu przed upływem okresu ważności, oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych, w szczególności powoduje brak możliwości realizacji Usługi przez Klienta.  Z tego tytułu nie przysługują ani Klientowi żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.
 14. W okresie ważności Vouchera Klient może dokonać jednorazowej wymiany zakupionego lub otrzymanego Vouchera na inny wybrany Voucher z oferty tego samego Partnera. Wymiany takiej Klient może dokonać na następujących zasadach:
  a)  na Voucher lub produkt droższy od Vouchera, po dokonaniu stosownej dopłaty,
  b)  na Voucher lub produkt  o tej samej wartości, co Voucher otrzymany, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów,
  c)  na Voucher lub produkt  o niższej wartości od Vouchera otrzymanego, ale w tym wypadku Klientowi nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej przedpłaty,
  d)  Nowy Voucher będzie miał ten sam termin ważności co Voucher podlegający wymianie,
  e)  Wymianie nie podlegają Vouchery wygrane w konkursach organizowanych przez Operatora.
 15. Klient zobowiązuje się, że w żadnym wypadku nie będzie odsprzedawał Voucherów, a w szczególności nie będzie oferował do sprzedaży Voucherów lub zawierał umów tego rodzaju za pośrednictwem wszelkiego rodzaju kanałów porozumiewania się na odległość (np. sieci Internet, a w szczególności serwisów transakcyjnych itp.). Tego rodzaju działania są zabronione. Powyższy zakaz dotyczy Voucherów oferowanych na stronie www.GaleriaSPA.pl lub wszelkiego rodzaju Voucherów oferowanych przez Operatora (niezależnie od czasu oferowania lub umieszczania informacji o nich na stronie). Naruszenie powyższego zobowiązania stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jako takie uprawnia Operatora w szczególności do usunięcia konta Klienta w trybie natychmiastowym, odmowę ponownej rejestracji Klienta w serwisie, a Partnera, którego firma widnieje na Voucherze upoważnia do odmowy realizacji usług lub wydania towarów na jego podstawie. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Klientowi nie przysługą żadne uprawnienia, których wykonania mógłby dochodzić od Operatora. Operator nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednio lub bezpośrednio związane z tego typu działaniem Klienta.
 16. Wszystkie Vouchery są zaopatrzone w dwu członowy kod, który Partner porównuje z posiadaną listą przed realizacją Vouchera. Voucher jest realizowany przez jego okaziciela. Wszelkie fałszowanie, powielanie lub podrabianie Voucherów jest zabronione. W wypadku uzasadnionych podejrzeń o dokonanie jakiejkolwiek z wyżej przywołanych czynności, Operator zastrzega sobie prawo przekazania danych osobowych Klienta odpowiedniemu Partnerowi oraz wszczęcia stosownych kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania.

§ 4 Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Klienci mogą odstąpić od umowy sprzedaży Vouchera bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży poprzez przesłanie do Operatora oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej (list lub wewnętrzna wiadomość elektroniczna w serwisie GaleriaSPA.pl).  
 2. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu rozpoczyna się od momentu otrzymania przez użytkownika Vouchera. Dla dotrzymania terminu odstąpienia należy wysłać oświadczenie przed jego upływem. 
 3. W razie odstąpienia od umowy zawartej przez Klienta z Operatorem każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej przez Klienta będącego konsumentem z Partnerem, strony mają obowiązek zwrócić sobie wszystko co od siebie otrzymały na mocy zawartej umowy. Jeżeli dana Usługa dotyczyła dostarczenia towaru Klient zobowiązany jest zwrócić Partnerowi towar nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Partnera oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru do Partnera następuje na koszt Klienta. Jeżeli Klient poniósł dodatkowe koszty względem Partnera opisane w treści Oferty, Partner dokonuje zwrotu otrzymanych płatności niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej z Partnerem. Klient odpowiada względem Partnera za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Oferty były:
  a) Usługi rozpoczęte za zgodą Klienta, przed upływem 14 dni od zakupu Vouchera przez Klienta,
  b) dotyczące nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
  c) Usługi dotyczące świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  d) Usługi o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  e) Usługi, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  f) Usługi dostarczania prasy;
  g) Usługi w zakresie gier hazardowych.
 6. Po zrealizowaniu Usługi odstąpienie od umowy nie jest możliwe a Klient nabywa prawo do złożenia reklamacji.
 7. Klient ma prawo złożyć reklamację do Operatora w zakresie nieprawidłowego działania serwisu GaleriaSPA.pl albo usług świadczonych bezpośrednio przez Celebrio sp. z o.o. – polegających na dystrybucji Voucherów.
 8. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej z adresu mailowego powiązanego z Kontem Klienta wysałając zgłoszenie z tytułem „Reklamacja” na adres  mailowy bok(at)galeriaspa.pl. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń, wskazanie nazwy Oferty oraz kodu Vouchera.
 9. Operator rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi.
 10. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 11. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie pocztą elektroniczną na adres email z którego Konto danego Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź w inny sposób, wskazany przez składającego reklamację Klienta.
 12. W przypadku uznania reklamacji cała lub część należności za zakupioną przez Klienta Usługę zostanie mu zwrócona w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana płatność za Usługę.
 13. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w zakresie opisanym w Ofercie, dotyczące sprzedaży towaru lub wykonania usługi wynikającej z zawartej z Partnerem umowy, należy zgłaszać bezpośrednio do Partnera na dane adresowe podane w Ofercie. Partner  zobowiązany jest do ich rozpatrywania w terminach wynikających z obowiązujących przepisów. Przesyłając reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Partnera, należy wskazać numer Vouchera lub jego kod weryfikacyjny oraz adres e-mail, przypisanego do Konta. Odpowiedzialność za reklamacje, o których mowa w niniejszym  punkcie ponosi Partner.

§ 5 Zasady odpowiedzialności

 1. Operator obsługuje Serwis GaleriaSPA.pl i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie, w szczególności za wygenerowanie i udostępnienie na koncie Klienta Vouchera z unikatowym kodem.
 2. Operator zapewnia, że zawarty w Voucherie kod jest wygenerowany na podstawie Oferty Partnera zgodnie ze zleceniem udzielonym przez Partnera i gwarantuje, że kod ten zostanie przekazany również Partnerowi oraz będzie stanowił podstawę do realizacji Vouchera.
 3. Po dokonaniu pobrania Vouchera przez Klienta, poprzez potwierdzenie opcji „pobierz Voucher”, Partner jest zobowiązany i odpowiada wobec Klienta za wykonanie swojego świadczenia z należytą starannością, wynikającą z danego rodzaju działalności prowadzonej przez Partnera.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie przez Partnera świadczenia objętego Ofertą bądź niewykonanie tego świadczenia z innych przyczyn, niż błąd Operatora w wygenerowaniu Vouchera. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Partnerów oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Usług, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Partnerów.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub utracone korzyści, mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu GaleriaSPA.pl, w szczególności za korzystanie przez Klienta z serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Klientów i Partnerów treści, które okażą się nieprawdziwe, niepełne, nieścisłe, nieczytelne lub zamieszczone z opóźnieniem.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta Vouchera lub wejście w posiadanie przez inne osoby (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) ich adresu e-mail (loginu) i hasła.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta lub Partnera, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Operatora jest umowa – zlecenie zawarta z Partnerem,  Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Operator dołoży wszelkich starań, by Serwis GaleriaSPA.pl działał bez zarzutu oraz bez przerw. Niemniej, w zakresie dozwolonym przez prawo, Operator nie gwarantuje żadnego określonego poziomu dostępności Serwisu. Operator zastrzega sobie prawo w szczególności do wprowadzania krótkich przerw technicznych, o których będzie informował z możliwie dużym wyprzedzeniem. W przypadku jakichkolwiek błędów Serwisu, w granicach dozwolonych prawem, odpowiedzialność Operatora będzie ograniczona do wysokości rzeczywistych strat Klienta, nie wyższych jednak od wartości środków wpłaconych celem nabycia Voucherów w Serwisie.
 9. Operator i Partnerzy zachowują wszelkie prawa do publikowanych treści, informacji, zdjęć, filmów (dalej zwane "chronioną własnością"). Zmienianie, powielanie, publikowanie lub innego rodzaju używanie chronionej własności bez uprzedniej zgody Operatora lub powołanego do tego Partnera jest zabronione.

 

§ 6 Prywatność i ochrona danych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności, oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji deklaracji zakupu Ofert.
 2. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Klienta na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora w zakresie opisanym w „Polityce Prywatności GaleriaSPA.pl”.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Celebrio sp. z o.o., którego przedmiotem są usługi świadczone przez Celebrio Sp. z o.o. w ramach GaleriaSPA.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach GaleriaSPA.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.